Ovesny-Straka
Regina Ovesny-Straka
Vorstandsvorsitzende Volksbank Steiermark